нещо за мен

Моята снимка
Варна, България, Bulgaria
пука ми!!!

петък, 27 март 2009 г.

Информационно общество ІІI част

Ключова дейност за ИКТ
Насърчаването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в обучението е цел на програмата „Учене през целия живот“ като цяло и на програмите „Коменски“, „Еразъм“, „Грюндвиг“ и „Леонардо“ поотделно. Ключовата дейност за ИКТ допълва тези програми, като обръща внимание на нуждите от преподаване и изучаване на ИКТ в два или повече от тези сектори.
Проектите за изучаване на езици, използващи нови технологии, имат право на средства по тази ключова дейност. ИКТ могат да дадат стимули на учениците да се учат, да привлекат напусналите училище и да улеснят ученето извън рамките на традиционната училищна среда.

http://news.sagabg.net/ikt-giganti-podkrepyat-kiberpepelyashkite.html
ИКТ гиганти подкрепят "киберпепеляшките”
Категория: Любопитно , ИТ политика , Събития , Мнение
Етикети: ИКТ политика , ИКТ , закони
it FORUM
четвъртък, 12 Март 2009 11:45ч
________________________________________
Пет големи компании в областта на ИКТ подписаха Кодекс за най-добри практики за жени в ИКТ. Alcatel-Lucent, IMEC, Orange-France Telecom Group, Microsoft и Motorola поемат ангажимент да направят повече за привличане на жените към технологични работни места, както и да се възползват по-добре от потенциала им в сектора на ИКТ и да го подкрепят.
„Подписването на този Кодекс за най-добри практики е първата крачка към превръщане на високотехнологичните работни места в атрактивни за жени и за тяхното привличане в сектора на ИКТ. Поздравявам тези фирми, които днес имат куража и решимостта да се обвържат с този кодекс, който ще обогати сектора на ИКТ, като го направи по-дружелюбен към жените - заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по далекосъобщенията. - Секторът на ИКТ едва сега започва да осъзнава мащаба на проблема и колко е важно да се привлекат жени и да се преодолее недостигът на квалификация, пред който сме изправени в Европа. Понастоящем секторът на ИКТ в Белгия е изправен пред недостиг на 10 100 квалифицирани ИТ специалисти, в Полша – 18 300, във Франция – 4300, в Испания – 41 800, а в Германия – дори 87 800! Призовавам другите компании в сектора на ИКТ да последват примера и да подпишат Кодекса за жени в ИКТ до края на настоящата година.“
Кодексът цели да привлече момичета в училищата или университетите към високотехнологичния сектор, а също така да задържи и насърчи жените, работещи вече в него, чрез създаване на лаборатории или компютърни клубове за момичета, където да могат да придобият по-голяма самоувереност при използването на ИКТ, програми за наставничество по време на отпуск по майчинство, които помагат на жените да не изостават от най-новите технологични постижения, практическа помощ за постигане на равновесие между семейството и трудовите задължения, женски форуми и мрежи по ИКТ, предлагащи помощ за намиране на работа, консултации и наставничество.
Европейската комисия отблизо ще следи спазването на този кодекс и ще извърши оценка след една година. „Такива добри практики трябва да бъдат допълвани от постоянни цели. Един практически начин за осъществяване на това представлява увеличаването на женското присъствие в управителните съвети на компаниите в областта на ИКТ - заяви комисар Рединг. - Понастоящем само 7 % от членовете на управителните съвети на 116-те основни компании в областта на ИКТ са жени. Ето защо нека си поставим за цел да удвоим този дял до 2015 г.“

http://www.interoute.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=78
частна мрежа
http://www.infosociety.bg/info/e-bulletin/2005/e-bulletin-2/IS-2005-02.htm
Европейската комисия пуска в действие петгодишна стратегия за подпомагане на дигиталната икономика

Комисията одобри на 1 юни инициативата "i2010: Европейското информационно общество 2010 г.", която има за цел да насърчи растежа и заетостта в информационното общество и медийната индустрия. i2010 е обширна стратегия за модернизиране и развитие на дигиталната икономика: регулативни инструменти, изследвания и партньорство с промишлеността. По-специално Комисията ще подпомага високоскоростните и сигурни широколентови мрежи.

"От много години експертите говорят за обединяване на комуникационните мрежи, на съдържанието и средствата в медийното пространство", каза комисарят отговорен за Информационното общество и медиите, Вивиан Рединг."Днес ние виждаме дигиталното сближаване действително да се случва. Разговорите чрез интернет, уеб телевизиите, онлайн музиката, филмите по мобилните телефони – всичко това сега е реалност. За да повишим инвестициите в този обещаващ сектор на икономиката, ние трябва да изработим единна регулативна рамка за европейската дигитална икономика, която да бъде пазарно-ориентирана, гъвкава и перспективна. Ние трябва да концентрираме инвестициите върху ключови информационни и комуникационни технологии, като нанотехнологиите например."

В своята инициатива i2010 Комисията очерта три стратегически приоритета:

• Да създаде в Европейския съюз отворен и конкурентен единен пазар за услуги на информационното общество и медиите. За да подкрепи технологичното сближаване чрез сближаване в политиките, Комисията ще предложи: ефикасна политика за управление на сектора в Европа (2005 г.) ; модернизация на правилата, свързани с аудиовизуалните медийни услуги (края на 2005 г.); обновяване на регулативната рамка за електронните комуникации (2006 г.); стратегия за сигурно информационно общество (2006 г.); и всестранен подход за ефективно и взаимно съвместимо управление на дигиталните права (2006/2007 г.)

• Да увеличи инвестициите на Европейския съюз в изследвания в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) с 80%. Европа изостава в изследванията в ИКТ, като инвестира едва 80 евро на глава от населението, сравнено с 350 евро в Япония и 400 в САЩ. i2010 определя стъпките за влагане на повече в изследователската дейност в ИКТ и извличането на повече ползи от нея (например чрез транс европейски демонстрационни проекти, които да тестват обещаващите изследователски резултати и чрез по-доброто интегриране на малките и средни предприятия в европейските изследователски проекти).

• Да изгради единно европейско информационно общество. За да запълни пропастта между "богатите и бедните" в сферата на информационното общество, Комисията ще предложи: план за действие за е-управление на гражданските услуги (2006 г.); три ИКТ инициативи за качеството на живот (технологии за застаряващото население; интелигентни превозни средства, които са по-рационални, сигурни и чисти; дигитални библиотеки, които да направя мултимедийната и многоезична европейска култура достъпна за всички (2007 г.); и действия за преодоляването на географското и социално дигитално разделение, чиято връхна точка ще бъде европейската инициатива е-Inclusion (2008 г.).

Повече информация за i2010: http://europa.eu.int/i2010
Трета работна среща по проблемите на електронното правителство

От 8 до 10 юни 2005 г. в курорта “Св. Константин и Елена”, гр. Варна, се проведе традиционната работна среща по проблемите на Електронното правителство.

Тя се организира от Координационния център по информационни, комуникационни и управленски технологии (КЦИКУТ), под егидата на Министъра на държавната администрация Димитър Калчев. В работата на срещата взеха участие лицата отговорни за изпълнение Стратегията за електронно правителство от ведомствата на държавната администрация и в частност представители на ИТ дирекциите на министерствата и агенциите. Специално участие взеха представители на областните администрации.

Единият от акцентите на срещата беше мониторингът на степента на готовност за преминаване към вътрешен и междуведомствен електронен документно оборот. Бяха изложени следващите стъпки на централните ведомства след изпълнението на Постановление #153 за приемане и издаване на документи подписани с електронен подпис. Дискусията обхвана отворените стандарти за междуведомствен обмен на документи.

еУслугите бяха втората тема на презентациите. КЦИКУТ представи резултатите от мониторинга на степента на изпълнение на 20-те индикативни услуги и интегрирането на услугите към централния портал за еУслуги на държавната администрация. В частност беше представено състоянието на една от 20-те услуги – Електронният регистър на обществените поръчки. Също така бе изложен подходът на вертикалната интеграция при изграждане на комплексни еУслуги (услуги за гражданите и бизнеса изискващи взаимодействие между няколко ведомства). Участниците обсъдиха практически действия по интегриране на еУслугите на ведомствата към централния портал, както и методи за разработка на електронни услуги, произтичащи от Националната рамка за оперативна съвместимост. Необходимост от ускоряване работата по финализирането на индикативните услуги бе заключението от дискусията по тази тема.

еУслугите в областните администрации беше третата дискусионна тема. След представянето на "Отворена администрация Варна", участниците обсъдиха практическия опит на областна администрация Варна при реализирането на административни услуги, отворени за наблюдение от гражданите. Дискутирани бяха възможностите за разпространение на добрите практики по Електронно правителство.

Срещата завърши с представяне на програмата IDABC и нейните разработки за панeвропейски електронни услуги.
Източник: Координационен център по информационни, комуникационни и управленски технологии

Прогноза за развитието на e-government в България

Брошурата, публикувана от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" (ПИК), представя доклада и изводите от пилотната форсайт инициатива, координирана от ПИК в периода май 2004-февруари 2005, която бе осъществена в рамките на проекта ForeTech.

E-Government беше един от секторите, които представляваха обект на форсайт инициативата. Докладът включва комбинация от SWOT и STEEPV анализи на текущото положение (2004) на сектора в България и Stakeholders’ Interest Map. Трите сценария за 2015 г. илюстрират възможно бъдещо развитие и също така очертават мерките, които трябва да бъдат предприети днес, за да се постигне или избегне определено развитие. Сценариите са представени както по научен, така и по занимателен начин като по този начин посланието на сценария достига до целия спектър от крайни потребители като например политици, учени, бизнесмени, НПО и отделни хора.

Вижте брошурата: http://www.arc.online.bg/artShow.php?id=6001
Проектът ForeTech (на английски): http://foretech.online.bg/

Изследване за използването на ИКТ в домакинствата

Информационно-комуникационните технологии (ИКТ) имат все по-голямо икономическо и социално въздействие. Чрез програмите еЕвропа 2005 и еЕвропа+ европейските политици успяват да отразят значението на новите технологии, бързото им разпространение и все по-широкото им използване в ежедневния икономически и социален живот на обществото.

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии в домакинствата през 2004г. е съвместно изследване на Националния статистически институт и Европейската общност и се провежда съгласно изискванията на Евростат. Методологията и инструментариумът на наблюдението са напълно хармонизирани с директивите на Eвропейския съюз и Регламента на Европейския парламент № 808 / 2004.

Основната цел на изследването е да се получат надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на информационно-комуникационните технологии в Република България, съпоставими с данните на останалите страни - членки на ЕС.

За осигуряване на информация във връзка с целта на изследването, обект на наблюдение са съвкупностите от обикновените домакинства в страната и живеещите в тях лица на възраст 16 - 74 години. В обекта на изследване не са включени колективните (институционалните) домакинства, а също и едночленните домакинства, които се състоят от лица под 16 и над 74 години, тъй като тези лица не са обект на изследване.

Извадката обхваща 4 614 домакинства и 10 150 лица от различни региони на България.
За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана (излъчена) представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка. При формирането й е използвано териториалното разпределение на домакинствата и населението на страната по статистически участъци в населените места. За гнезда на първата степен са избрани статистическите участъци, а за единици на втората степен чрез случаен подбор са избрани домакинства, за които ще се попълва анкетна карта за домакинството и анкетни карти за лицата, живеещи в тях.

Извадката е стратифицирана, като за райониращи са използвани административните области в страната (28 на брой) и местоживеенето на лицата (град, село). В резултат на стратифицирането са получени общо 56 страни (28 страни на градското и 28 страни на селското население). В рамките на всяка страна общините са подредени по големина и включват населените места според броя на населението им.

За изследван период се счита първото тримесечие на 2004 година.


Пълен текст на изследването: http://www.nsi.bg/Economy/IT/IT_HH2004.htm
Източник: Национален статистически институт

4 ИКТ проекта получават финансиране от Националния иновационен фонд

39 проекта от научно-приложно изследователски и технико-икономически проучвания ще получат финансиране от Националния иновационен фонд, съобщи министерството на икономиката. Общата стойност на финансовата помощ е 6 281 047 лв.
В наскоро приключилата първа кампания по набиране на проекти за финансиране, проведена в периода 15 март – 5 май, са постъпили 118 предложения. От тях 107 са за научно-приложно изследователски и 11 за технико-икономически проучвания.
Четири от проектите са в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Първият от тях е свързан с разработване и изпитване на нови технологии за проектиране, консултиране и производство на енерго ефективни осветители.
Вторият спечелил ИКТ проект е “Универсален индетификационен биометричен скенер - контролер за пръстови отпечатаци с мрежови фунции (TCP/IP)”. Целта му е създаването на прототип на биометрична индетификационна система.
Третият хай-тек проект, спечелил финансиране от НИФ (Националния иновационен фонд) е предпроектно проучване за изграждане на B2B ориентирана Web-система за управление на резервациите между туристически агенции и малки и средни “средства за подслон и хранене”. Чрез проекта трябва да се прецени икономическата и техническа възможност да се изгради Интернет-базирана резервационна система, която да осигури лесна и достъпна среда за взаимодействие между тур-операторите и хотелските комплекси. Проучването ще бъде насочено към високите технологии от една страна и от друга - към изготвяне на иновационен модел - система от процедури, описващи резервационния процес от момента на сключване на договор по електронен път до завършване на резервацията и разплащане.
Четвъртият проект от областта на ИКТ е отново предпроектно проучване - на възможностите за изграждане на мобилни мрежи за идетификация, събиране и отчитане на данни.
"Предвиждаме през есента да се организира и проведе още една конкурсна процедура за подкрепа на научно приложни изследователски проекти. През цялата година ще се приемат заявки за пред проектно проучване, а дейността на фонда ще продължи и през следващата година", каза министърът на икономиката Милко Ковачев по време на пресконференцията за анонсиране на проектите. "Една от ключовите ни цели е ускоряване на прехода към икономика на знанието, в която научноизследователската дейност и иновациите допринасят ефективно за постигане на устойчив икономически растеж", завърши Милко Ковачев.

Националния Иновационен Фонд: http://www.bepc.government.bg/bg/inovation/inovation.asp
България ще участва в програмата E-TEN

Споразумение между България и Европейската общност, касаещо участието на страната в програмата E-TEN, беше подписано от българския министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и европейския комисар по въпросите на информационното общество и медиите, Вивиан Рединг.

България ще участва пълноценно в програмата E-TEN през 2005 и 2006 г. Румъния е пълноправен участник в програмата от 2004 г. и ще продължи своето участие и през 2005 и 2006 г.
Организации от двете страни вече успешно участват в проекти в областта технологиите на информационното общество и по други приоритети на Шеста рамкова програма.
E-TEN е инициатива на Европейската комисия, подпомагаща развитието на електронните услуги, базирани на трансевропейски телекомуникационни мрежи.Програмата е фокусирана преди всичко върху обществените услуги в областите, в които Европа има конкурентно предимство.
E-TEN насърчава развитието на услуги, които подкрепят европейския социален модел за всеобхватно и единно общество. Целите на инициативата кореспондират на самата мисия на плана еЕвропа за създаване на "информационно общество за всички". Програмата подпомага онези обществени услуги, които предоставят на всеки гражданин предприятие или администрация неограничена възможност за извличане на полза от е-обществото. По този начин се преодолява цифровото разделение, заплашващо да създаде информационно "класово разделение" в сферите на:

- е-правителство;
- е-здраве и е-здравеопазване;
- е-приобщаване;
- е-обучение;
- е-бизнес (услуги за малки и средни предприятия);
- доверие и сигурност в услугите.
Понеже съм пристрастен и професионално заинтересуван от „Изграждане на Web-система ориентирана за управление на резервациите между туристически агенции и малки и средни “средства за подслон и хранене”. ” с интерес следя тази тема. Чрез проекта би трябвало да се прецени икономическата и техническа възможност да се изгради Интернет-базирана резервационна система, но за съжаление нищо такова няма в България. Аз и колегите ползваме чужди такива и 10-15 % от приходите ни отиват в чужди ръце.
Интересно ми е какво ли е станало и с другите два хай-тек проекта!

Няма коментари: