нещо за мен

Моята снимка
Варна, България, Bulgaria
пука ми!!!

понеделник, 23 март 2009 г.

Информационно общество ІІ част

Инициативата „i2010 – Европейско информационно общество за растеж и заетост” е приета от Европейската комисия през юни 2005 г, има за цел определяне на основните предизвикателства и развитието на информационното общество и медиите до 2010 година. Новата политика поощрява изграждането на отворена и конкурентноспособна цифрова икономика и придава особено значение на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като мотор за включване на всички в информационното общество (e-Inclusion - Електронно включване) и за повишаване на качеството на живот. Основните насоки на тази инициатива са:
1) Изграждане на Единно европейско информационно пространство, което да насърчава изграждането на отворен и конкурентно способен вътрешен пазар за услугите на информационното общество и медиите. Идеята е да се предоставя на европейските граждани достъпни и сигурни широколентови комуникации, богато и разнообразно съдържание и цифрови услуги. Изграждането на модерна, пазарно-ориентирана регулаторна рамка на цифровата икономика.
2) Засилване на научните изследвания, иновациите и инвестициите. Този приоритет акцентира върху увеличаване на усилията и инструментите за развитие на научните изследвания и насърчаване на партньорството с частния сектор, което се очаква да стимулира постигането на иновационно и технологично лидерство на ЕС. За целта се предвижда:
- развитие на стратегическите научни изследвания в областта на ИКТ в рамките на Седма рамкова програма;
- Европейски технологични платформи и съвместни технологични инициативи на Общността;
- Създаване на Програма за развитие на ИКТ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации;
- Политика за развитие на е-бизнес и навлизане на ИКТ в предприятията, особено в МСП;
- Възприемане на нов стил на работа, който включва иновациите и утвърждаване на необходимостта от нови умения;
- Стандартизация в областта на ИКТ.
3) Насърчаване на приобщаването, по-добри обществени услуги и качество на живот, чрез използването на ИКТ.
Области на развитие:
▪ приобщаване – възможност за достъп до услугите на информационното общество за всички слоеве от населението, в т.ч.:
- хора в неравностойно положение, дължащо се на достигане на определена възраст, полово разграничаване, етнически признак, ограничен достъп до образование (политики и дейности по е-Приобщаване);
- хора с увреждания (е-Достъп);
- живеещи в по-слаборазвити региони („цифрово разделение”)
▪ по-добри обществени услуги:
Електронно правителство;
Електронно здравеопазване.
4) Водещи инициативи, визиращи потенциала на ИКТ за подобряване качеството на живота:
Интелигентни коли;
Европейски цифрови библиотеки;
ИКТ за устойчиво развитие;
За повече информация:
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/introduction/index_en.htm

Няма коментари: